Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przesyłamy wszystkim naszym Przyjaciołom
życzenia pogodnych zdrowych i szczęśliwych świąt.


Informujemy, że kierownikiem studiów podyplomowych od 11 marca 2015 jest Pani Dziekan prof. zw. dr hab. n. tech. Barbara Wandelt.
Wszelkie informacje studiów podyplomowych prosimy kierować do dziekanatu WSZ-LKO.
Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej
Wydział Chemii Stosowanej
NOWY MODEL KSZTAŁCENIA

  • uznawanie wiedzy i kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego

Zgodnie z Art.170 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Stosując się do podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie z początkiem nowego roku akademickiego 2014/2015 Wyższa Szkoła Zawodowa wprowadza nowe rozwiązania i otwiera się na potrzeby dorosłych, którzy zdobyli kwalifikacje w sposób nieformalny, a teraz chcą kontynuować studia.

Osoba ubiegająca się o uznanie wiedzy i kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego składa wniosek (załącznik nr do procedury) o potwierdzenie efektów kształcenia wraz z wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi, oraz potwierdzeniem wniesienia wymaganych opłat. Opłatę w wysokości 300 zł wnosi się niezależnie od wyniku postępowania o uznawalność efektów.

Wnioski o uznawalność efektów wraz z wymaganymi załącznikami składane są do dziekana w terminach do

  • do 15 września w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się semestrem zimowym,
  • do 15 lutego w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się semestrem letnim.

Kandydat powinien samodzielnie określić i opisać swoje umiejętności oraz uzupełnić dokumentację (zaświadczenia odbycia kursów i szkoleń, certyfikaty, uprawnienia itp.) Podstawą uznania i weryfikacji EK są założone w WSZ ŁKO efekty kształcenia na studiach inżynierskich, pierwszego stopnia dla kierunku chemia, Na Wydziale Chemii Stosowanej o profilu praktycznym. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem kompletności i merytorycznej zawartości stanowi punkt wyjścia do dalszych działań i pozytywnej bądź negatywnej oceny kandydata i złożonych dokumentów z programem kształcenia. Weryfikację przeprowadza nauczyciel akademicki, odpowiedzialny za dany EK.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości w zakresie posiadanych przez wnioskodawcę efektów kształcenia Dziekan może żądać weryfikacji każdego uznawanego efektu kształcenia o zaliczenie którego ubiega się wnioskodawca.

Dziekan podejmuje decyzję o zaliczeniu zajęć, określa liczbę punktów ECTS, przyporządkowaną określonym zajęciom lub praktykom, które w następstwie uznawalności efektów uzyskał wnioskodawca. Do średniej ocen ze studiów nie wlicza się zajęć zaliczonych w następstwie uznawalności efektów.

Aktualności:


Informujemy, że kierownikiem studiów podyplomowych od 11 marca 2015 jest Pani Dziekan prof. zw. dr hab. n. tech. Barbara Wandelt. Wszelkie informacje studiów podyplomowych prosimy kierować do dziekanatu WSZ-LKO.

Rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2014/2015 do dnia 15 marca 2015.
Ostatnie wolne miejsca czekamy każdego dnia do 20:00. Rekrutacja->

Nowe plany dla studiów niestacjonarnych ->Plany ->

Witamy na zmodernizowanej stronie wsz-lko.pl