Modernizacja strony strony, zapraszamy również na:
www.wszlko.edu.plWyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej
Wydział Chemii Stosowanej
NOWY MODEL KSZTAŁCENIA

  • uznawanie wiedzy i kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego

Zgodnie z Art.170 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Stosując się do podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie z początkiem nowego roku akademickiego 2014/2015 Wyższa Szkoła Zawodowa wprowadza nowe rozwiązania i otwiera się na potrzeby dorosłych, którzy zdobyli kwalifikacje w sposób nieformalny, a teraz chcą kontynuować studia.

Osoba ubiegająca się o uznanie wiedzy i kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego składa wniosek (załącznik nr do procedury) o potwierdzenie efektów kształcenia wraz z wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi, oraz potwierdzeniem wniesienia wymaganych opłat. Opłatę w wysokości 300 zł wnosi się niezależnie od wyniku postępowania o uznawalność efektów.

Wnioski o uznawalność efektów wraz z wymaganymi załącznikami składane są do dziekana w terminach do

  • do 15 września w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się semestrem zimowym,
  • do 15 lutego w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się semestrem letnim.

Kandydat powinien samodzielnie określić i opisać swoje umiejętności oraz uzupełnić dokumentację (zaświadczenia odbycia kursów i szkoleń, certyfikaty, uprawnienia itp.) Podstawą uznania i weryfikacji EK są założone w WSZ ŁKO efekty kształcenia na studiach inżynierskich, pierwszego stopnia dla kierunku chemia, Na Wydziale Chemii Stosowanej o profilu praktycznym. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem kompletności i merytorycznej zawartości stanowi punkt wyjścia do dalszych działań i pozytywnej bądź negatywnej oceny kandydata i złożonych dokumentów z programem kształcenia. Weryfikację przeprowadza nauczyciel akademicki, odpowiedzialny za dany EK.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości w zakresie posiadanych przez wnioskodawcę efektów kształcenia Dziekan może żądać weryfikacji każdego uznawanego efektu kształcenia o zaliczenie którego ubiega się wnioskodawca.

Dziekan podejmuje decyzję o zaliczeniu zajęć, określa liczbę punktów ECTS, przyporządkowaną określonym zajęciom lub praktykom, które w następstwie uznawalności efektów uzyskał wnioskodawca. Do średniej ocen ze studiów nie wlicza się zajęć zaliczonych w następstwie uznawalności efektów.

Aktualności:


Informujemy, że kierownikiem studiów podyplomowych od 11 marca 2015 jest Pani Dziekan prof. zw. dr hab. n. tech. Barbara Wandelt. Wszelkie informacje studiów podyplomowych prosimy kierować do dziekanatu WSZ-LKO.

Rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2014/2015 do dnia 15 marca 2015.
Ostatnie wolne miejsca czekamy każdego dnia do 20:00. Rekrutacja->

Nowe plany dla studiów niestacjonarnych ->Plany ->

Witamy na zmodernizowanej stronie wsz-lko.pl